De wimper- en nagelstyling opleider van Nederland. Together we nail it! Meer informatie 024 64 510 59

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Diploma/Certificaat

Na afloop van de opleiding/workshop ontvangt de cursist een officieel certificaat van deelname. Voor de opleiding basis/allround/allround plus nagelstyliste , gel/acryl/bo2s gel en wimperstyliste kan examen worden gedaan. Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist een diploma. Florence Academy organiseert 2 x per jaar landelijke examens. Om toegelaten te worden tot dit examen legt de cursist voorafgaand aan het examen een proefexamen af dat bij voldoende resultaat toegang geeft tot het landelijke examen van Florence Academy. Het landelijke examen wordt afgenomen in Wijchen.

Artikel 2.
Opleidingsduur, opleidingskosten en privacy

De opleidingsduur is per opleiding of specialisatieworkshop aangegeven op de website van Florence (www.florenceacademy.nl) en/of in de opleidingsbrochure/workshop brochure van Florence Academy. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, kosten voor het lespakket en eventuele huur/koop van de nailtrainer. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding of specialisatiecursus aangegeven op de website van Florence Academy en in de brochure. Florence academy gaat vertrouwelijk om met informatie die de cursist vrijgeeft. Lees hier de Privacy Policy

Artikel 3.
Betaalinformatie

Florence Academy is geregistreerd bij het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs). Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W. Betalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.
In geval van restitutie hanteert Florence Nails Academy de terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 4.
Cursusplanning en overmacht

  1. Voor iedere lesdag van de opleiding hebben wij een Hoofddocent en een back-up docent. De hoofddocent is de docent die de les normaliter zal geven. De back-up docent zal bij verhindering de hoofddocent overnemen, zodat de lesdag ten alle tijden door kan gaan. Mochten in het uiterste geval beide docentes door overmacht, lees sterfte/ziekte, beide niet in staat zijn de les te geven, zullen wij jou als cursist de les laten volgen/inhalen op een andere dag of tijdstip wanneer het jou als cursist past. Florence Academy behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover 1 werkweek voor het begin van de cursus /workshop worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Florence Academy zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan twee weken van te voren op de hoogte gesteld. Florence Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.
  2. Florence Academy behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5.
Inschrijving

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen en de aanbetaling bij Florence Academy op de rekening staat.

De aanbetaling voor een opleiding bedraagt € 50,00.
De aanbetaling voor een workshop bedraagt € 20,00

Bij inschrijving korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding/workshop is geen aanbetaling van toepassing en dient het volledige bedrag per omgaande te worden voldaan. Bij annulering van de opleiding/workshop is de cursist ten alle tijden de aanbetaling verschuldigd

Artikel 6.
Betaling

Voor de opleiding/workshop en/of het lespakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding/workshop te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan.

Artikel 7.
Annulerings regeling

Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 dagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kosteloos worden geannuleerd. Na deze 14 dagen is de onderstaande regeling van toepassing:

1. Annulering van een opleiding/workshop (vanaf €115,00 excl. BTW) kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (academy@florencebeautyandnails.nl). Bij annulering is de aanbetaling aan Florence Academy verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan Florence Academy verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 25% van het lesgeld aan Florence Academy verschuldigd. Bij Annulering op of na de geplande startdatum van een opleiding/workshop is het totale lesgeld aan Florence Academy verschuldigd en per direct opeisbaar.

2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen/workshops tot €115,00 excl. BTW. Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.

Artikel 8.
Boeken en lesmateriaal

Florence Academy verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag welke vervolgens hun eigendom worden. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Florence Academy geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Cursist kan, tot vier weken na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Florence Academy, schriftelijk in beroep gaan bij een door Florence Academy aangewezen onafhankelijke derde, indien cursist zich niet kan verenigen met de inhoudelijke reactie van Florence Academy.

Artikel 9.
Klachten

Florence Academy heeft een klachtenregistratie. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld . Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde opleiding/workshop schriftelijk worden gericht aan Florence Beauty & Nails, t.a.v. de afdeling klachten, Kelvinstraat 7, 6601 HH Wijchen of administratie@florencebeautyandnails.nl t.a.v L. Hermsen. Binnen 4 weken wordt via een email gereageerd op de klacht. In deze mail zal de (oud)cursist in kennis worden gesteld van de procedure rondom de klacht en zal er door Florence Academy een tijdsindicatie worden gegeven over uitsluitsel van de klacht. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum worden afgewikkeld. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan krijg je binnen 4 weken te horen wat de nieuwe termijn wordt. Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie Frank Robbe 3B worden neergelegd. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door Florence Academy snel afgehandeld. Klachten en de wijze waarop deze worden afgehandeld worden door Florence Academy digitaal geregistreerd en zullen tot 1 jaar na de melding van de klacht worden bewaard.

Artikel 10.
Intellectuele eigendom

  1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte handleidingen, brochures, folders, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of terzake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
  2. De door opdrachtnemer te leveren of geleverde producties, of een wezenlijk deel van die vormgeving, mogen zonder haar schriftelijke niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gereproduceerd of nagemaakt, in welk procédé dan ook, zelfs indien er geen auteursrecht op berust.

Artikel 11.
Privacy

Alle informatie rondom persoonsgegevens kun je hieronder in onze Privacy Policy.

Florence Nails BV, gevestigd aan Kelvinstraat 7 6601HH Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.florenceacademy.nl
Kelvinstraat 7
6601HH Wijchen
TEL: +31246451059

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor Florence Nails BV. De functionaris is te bereiken via administratie@florencebeautyandnails.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Florence Nails BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– bestelgeschiedenis
– leveringsinformatie
– betalingsgeschiedenis
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@florencebeautyandnails.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Florence Nails BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Florence Nails BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Florence Nails BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Florence Nails BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Florence Nails BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Florence Nails BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Florence Nails BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om potentiële fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te rapporteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Florence Nails BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Florence Nails BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Florence Nails BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Florence Nails BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: NID , SID , SSID
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
——————————————

Cookie: Tawk To
Naam: _cfduid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en chatfunctie mogelijk maakt
Bewaartermijn: 1 jaar
——————————————

Cookie: Hotjar
Naam: Hotjar
Functie: Tool voor het meten van scroll en surf gedrag om zo het gebruiksgemak van onze website te verbeteren
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Florence Nails BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@florencebeautyandnails.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Florence Nails BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Florence Nails BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze beveiliging rondom alle processen waar jouw persoonsgegevens onderdeel van zijn beschreven in ons handboek over het beleid van gegevens bescherming binnen Florence Nails BV. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@florencebeautyandnails.nl

Artikel 12.
Copyright

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Florence Academy. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.