De wimper- en nagelstyling opleider van Nederland. Together we nail it! Meer informatie 024 64 510 59

Algemene voorwaarden

Florence Academy B.V. hierna te noemen Florence Academy

Artikel 1.
Diploma/Certificaat

Na afloop van de opleiding/workshop ontvangt de cursist een officieel certificaat van deelname. Voor de opleiding Allround nagelstyliste , gel/acryl en wimperstyliste kan examen worden gedaan. Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist een diploma. Florence Academy organiseert 2 x per jaar landelijke examens. Om toegelaten te worden tot dit examen legt de cursist voorafgaand aan het examen een proefexamen af dat bij voldoende resultaat toegang geeft tot het landelijke examen van Florence Academy. Het landelijke examen wordt afgenomen in Wijchen.

Artikel 2.
Opleidingsduur, opleidingskosten en privacy

De opleidingsduur is per opleiding of specialisatieworkshop aangegeven op de website van Florence (www.florenceacademy.nl) en/of in de opleidingsbrochure/workshop brochure van Florence Academy. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, kosten voor het lespakket en eventuele huur/koop van de nailtrainer. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding of specialisatiecursus aangegeven op de website van Florence Academy en in de brochure. Florence academy gaat vertrouwelijk om met informatie die de cursist vrijgeeft. Lees hier de Privacy Policy

Artikel 3.
Betaalinformatie

Florence Academy is geregistreerd bij het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs). Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W. Betalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

Artikel 4.
Cursusplanning en overmacht

  1. Voor iedere lesdag van de opleiding hebben wij een Hoofddocent en een back-up docent. De hoofddocent is de docent die de les normaliter zal geven. De back-up docent zal bij verhindering de hoofddocent overnemen, zodat de lesdag ten alle tijden door kan gaan. Mochten in het uiterste geval beide docentes door overmacht, lees sterfte/ziekte, beide niet in staat zijn de les te geven, zullen wij jou als cursist de les laten volgen/inhalen op een andere dag of tijdstip wanneer het jou als cursist past. Florence Academy behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover 1 werkweek voor het begin van de cursus /workshop worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Florence Academy zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan twee weken van te voren op de hoogte gesteld. Florence Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.
  2. Florence Academy behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5.
Inschrijving

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier (volledig ingevuld en ondertekend) door ons is ontvangen en de aanbetaling bij Florence Academy op de rekening staat.

De aanbetaling voor een opleiding bedraagt € 50,00.
De aanbetaling voor een workshop bedraagt € 20,00

Bij inschrijving korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding/workshop is geen aanbetaling van toepassing en dient het volledige bedrag per omgaande te worden voldaan. Bij annulering van de opleiding/workshop is de cursist ten alle tijden de aanbetaling verschuldigd

 

Artikel 6.
Betaling

Voor de opleiding/workshop en/of het lespakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding/workshop te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan.

Artikel 7.
Annulerings regeling

Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 dagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kostenloos worden geannuleerd. Na deze 14 dagen is de onderstaande regeling van toepassing:

1. Annulering van een opleiding/workshop (vanaf €100,00 excl. BTW) kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (academy@florencebeautyandnails.nl). Bij annulering is de aanbetaling aan Florence Academy verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan Florence Academy verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 25% van het lesgeld aan Florence Academy verschuldigd. Bij Annulering op of na de geplande startdatum van een opleiding/workshop is het totale lesgeld aan Florence Academy verschuldigd en per direct opeisbaar.

2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen/workshops tot €100,00 excl. BTW. Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.

Artikel 9.
Klachten

Florence Academy heeft een klachtenregistratie. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld . Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde opleiding/workshop schriftelijk worden gericht aan Florence Beauty & Nails, t.a.v. de afdeling klachten, Kelvinstraat 7, 6601 HH Wijchen of administratie@florencebeautyandnails.nl t.a.v R.M.J Michiels. Binnen 4 weken wordt via een email gereageerd op de klacht. In deze mail zal de (oud)cursist in kennis worden gesteld van de procedure rondom de klacht en zal er door Florence Academy een tijdsindicatie worden gegeven over uitsluitsel van de klacht. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum worden afgewikkeld. Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie The Beauty Company worden neergelegd.Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door Florence Academy snel afgehandeld. Klachten en de wijze waarop deze worden afgehandeld worden door Florence Academy digitaal geregistreerd en zullen tot 1 jaar na de melding van de klacht worden bewaard.

Artikel 9.
Intellectuele eigendom

  1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte handleidingen, brochures, folders, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of terzake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
  2. De door opdrachtnemer te leveren of geleverde producties, of een wezenlijk deel van die vormgeving, mogen zonder haar schriftelijke niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gereproduceerd of nagemaakt, in welk procédé dan ook, zelfs indien er geen auteursrecht op berust.